Podrobný popis jak soutěžit

Vyberte si soutěž o cenu která vás zajímá

Průběh soutěže je velmi jednoduchý, navíc vše je zdarma a nemusíte posílat žádné SMSky, aby byla výhra vaše. Na naší úvodní stránce s přehledem soutěží si vyberte výhru, která vás zajímá. Můžete samozřejmě soutěžit ve všech právě probíhajících soutěžích, zvýšíte tak šanci na výhru některé z cen. U nás se můžete i zaregistrovat a mít tak přehled o soutěžích, kterých jste se účastnili, o svých výhrách a navíc jako bonus můžete získavat soutěžní body, které vám umožní zvýšit šanci na výhru vybrané ceny. Body získáváte jednoduše odpovídáním na soutěžní otázky, sdílením soutěží nebo pozváním přátel do naší soutěže. Pokud se vám všechny tyto výhody zamlouvají, nezapomeňte se zaregistrovat.

Odpovězte na soutěžní otázku

Pokud jste si již vybrali soutěž o cenu kterou chcete vyhrát, stačí vyplnit odpovědní formulář. Obvykle se vás zeptáme na nějakou soutěžní otázku, nic není zadarmo, ale nemusíte se bát že nebudete znát odpověď. V každé soutěži se vám pokusíme napovědět odkazem, ve kterém naleznete velkou nápovědu nebo dokonce odpověď na naší otázku. Registrovaný a přihlášený uživatel může navíc použít své soutěžní body pro zvýšení šance na výhru. Čím více bodů použijete, tím máte větší šanci na výhru. Použitý počet bodů vás do soutěže zařadí právě tolikrát, kolik bodů použijete, je to tedy jako byste odpověděli v soutěži hned několikrát.

Vyhlášení výherce

Výherce je vyhlášen veřejně na naší stránce výherci soutěží, dále výherce kontaktujeme telefonicky nebo emailem. Pokud tedy uvídíte své jméno v přehledu výherců soutěží, tak nás nemusíte kontaktovat - ozveme se vám co možná nejdříve. Registrovaný uživatel má po přihlášení své výhry zobrazeny přímo ve svém uživatelském profilu. Výherce vybírá naše aplikace náhodně a není možné je ovlivnit.

Podmínky soutěže

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele.

1.2

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanovíli jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů

2.1

Pořadatelem je společnost REALSTAV INVEST s.r.o. se sídlem Masarykova 238/157, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 28713265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis.zn. C, vložka 28154

2.2

Servery Pořadatele jsou webové servery: hlasujavyhraj.cz

2.3

Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru / serverech Pořadatele v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4

Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5

Výhercem Soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže, tj. umístil se v rámci vyhlášené soutěže v daném výherním pořadí (např. byl 100. v pořadí správně odpovídajících, byl vybrán pořadatelem na základě losování apod). Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena v zadaní příslušné soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.6

Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7

Začátkem Soutěže je den popř. i čas označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8

Koncem Soutěže je den popř. i čas označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla

3.1

Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4

Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.

3.5

Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.6

Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7

Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

3.8

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9

Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Ceny a výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.5

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.7

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.

5.2

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

6.1

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 01/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s firmou REALSTAV INVEST s.r.o. (např. daná organizace či osoba nevyhlašuje společně s REALSTAV INVEST s.r.o. příslušnou soutěž). Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

6.3

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.11.2014